Home page > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky. Aktivní záloha (dále jen AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Vize aktivní zálohy (odkaz na web army.cz).

Veškeré informace v oblasti doborovolného převzetí výkonu branné povinnosti a aktivní zálohy lze u Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha získat na tel.: 973 229 542 a 973 229 544 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese vystupf@army.cz nebo kvvhmp@army.cz. 

 

Oblast personálního zabezpečení aktivních záloha na tel.: 973 229 506, e.mail peteram@army.cz.

Oblast finančního a ekonomického zabezpečení aktivních záloh pak na tel.: 973 229 504, e.mail: malikovag@army.cz. Otázky materiálního zabezpečení na tel.: 973 211 054 nebo 973 295 548, e.mail: zivcako1@army.cz nebo vilckovam@army.cz.


Zájemci o službu v AZ se mohou přihlásit na rekrutačním středisku AČRkde získají potřebné informace o procesu vstupu do AZ a vyřídí potřebnou administrativu.

 

Při splnění požadovaných podmínek vstupu do AZ a v závislosti na potřebě ozbrojených sil ČR, může zájemce o službu v AZ nastoupit k jednotce AZ podle vlastního výběru. Jednotky AZ jsou dvojího typu, 14 teritoriálních pěších rot AZ u krajských vojenských velitelství, tyto jednotky jsou primárně určeny k ostraze objektů důležitých  pro obranu státu (ODOS) a jednotky AZ u útvarů AČR, které posilují schopnosti útvarů AČR.

Zájemce o službu v AZ dále musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ (to se netýká bývalých vojáků z povolání,  absolventů vojenské základní či náhradní služby).

Kurz základní přípravy pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 6 týdnů Velitelství výcviku - Vojenské akademii ve Vyškově, zpravidla 4x ročně.  Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 3 týdnech. Cílem kurzu je naučit zájemce o službu v AZ základním vojenským činnostem, naučit je obsluze vojenské techniky, střelbě z útočné pušky (samopalu), pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka Aktivní zálohy. V průběhu základní přípravy musí každý získat nejen potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také přesvědčení a vůli splnit i nejnáročnější úkoly.

Těžiště základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, zdravotnické, topografické a pořadové přípravě.

Specifické odbornosti (lékaři a lékařský personál, IT specialisté apod.) u některých jednotek AZ, musí absolvovat pouze zkrácený Kurz základní přípravy  - Specialista v délce 14 dnů.

Popis kurzů je uveden na webových stránkách Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov.

Branná legislativa

Odkaz na informace o jednotce AZ  KVV HM Praha 

Jednotka AZ KVV HM Praha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlášení změn vojáků v aktivní záloze Krajskému vojenskému velitelství hlavní město Praha

V souladu s ustanoveními příslušných zákonů Krajské vojenské velitelství vede, shromažďuje a zpracovává nezbytné údaje o vojáku AZ. Obecně se ke každému vojákovi AZ vedou tyto údaje: jméno a příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti, adresa místa trvalého pobytu a bydliště, kontaktní informace (adresa, telefon, email), získané vzdělání, zdravotní způsobilost k vojenské činné službě, přehled o předchozích pracovních a služebních poměrech a o samostatných výdělečných činnostech, jazykové znalosti a zkoušky z nich a další.

Dále se vojáků AZ se pro účely poskytování odměny, motivační odměny nebo finanční podpory zaměstnavateli podle tohoto zákona vedou údaje o

a) probíhajícím studiu na vysoké škole a

b) zaměstnavateli vojáka.

K tomu je každému vojákovi AZ stanovena zákonem č. 45/2016 Sb., zákon o službě vojáků v záloze v § 3 odst. 5 stanovena povinnost oznámit změny v osobních údajích vedených o něm, závažné úrazy, vážná onemocnění, které mohou mít vliv na výkon branné povinnosti a předložit doklady osvědčující uvedené skutečnosti a to do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo

Ohlášení může provést:

1) v době, kdy vykonává vojenskou činnou službu, služebnímu orgánu;

2) v době, kdy nevykonává vojenskou činnou službu, řediteli příslušného krajského vojenského velitelství.

 

U KVV HMP může voják AZ provést ohlášením změn s příslušným doložením dané skutečnosti následovně:

1) písemně, na adresu KVV HMP (Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6);

2) elektronicky, datovou zprávou do datové schránky (ID - r8yaefs) nebo na email kvvhmp@army.cz;

3) osobně - podatelna - Pracoviště ochrany informací, tel.: 973 229 528;

4) vložením do poštovní schránky - umístěné vpravo ve vestibulu budovy MO-A a učiněným zápisem do přiložené knihy.

schránkakniha

_______________________________________________________________________________________________________________

Další informace lze získat na facebookových stránkách AZ.

Fotogalerie AZ (odkaz na web army.cz)

Dokumenty a formuláře potřebné pro vstup do AZ, zveřejněné na webu army.cz.

Nahoru