Home page > Povinné informace

Povinné informace

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha je vojenským správním úřadem, který v územním obvodu hlavního města Prahy vykonává státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních předpisů. Při realizaci své působnosti spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy a příslušnými právnickými osobami.

V souladu s plánovanými změnami v resortu obrany, přešlo Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha od 1. ledna 2021 do pořízenosti Velitelství teritoria Tábor. 

Informace o působnosti a struktuře Velitelství teritoria a podřízených krajských vojenských velitelství lze zíkat na portálu army.cz, viz odkaz níže.

https://www.acr.army.cz/struktura/generalni/ter/velitelstvi-teritoria-214170/

 

Adresa úřadu:objekt MO-A

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha

náměstí Svobody 471/4

160 01 Praha 6

 

Nejdůležitější kontakty:

 • podatelna - Pracoviště ochrany informací, tel.: 973 229 528;

 • elektronická adresa: kvvhmp@army.cz;

(UPOZORNĚNÍ: Komunikace prostřednictvím e-mailu je považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě e-mailem je tedy nutné počítat, že e-maliová zpráva nemusí být vůbec doručena. Pokud chcete takto učinit "Podání" podle § 37 zákona č 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (správní řád), je nutné do 5 dnů podání potvrdit nebo doplnit písemně nebo datovou zprávou do datové schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.)

 • datová schránka:  Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha, ID - r8yaefs;

 • tiskový informační pracovník, tel.: 973 229 541;

 • ekonomické zabezpečení a vyplácení finančních náležitostí, tel.: 973 229 503;

 • finanční zabezpečení vojáků v aktivní záloze, tel.: 973 229 504;
 • zabezpečení krizových situací a spolupráce s orgány IZS, tel.: 973 229 521;

 • obranné přípravy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil ČR, tel.: 973 229 540;

 • evidence vojáků v záloze, vydávání vojenských dokladů a potvrzení, tel.: 973 229 546, 973 229 547;

 • dobrovolné převzetí branné povinnosti a doplňování aktivní zálohy, tel.: 973 229 542, 973 229 544, 973 229 506, 973 229 504;

 • doplňování ozbrojených sil ČR vojáky v záloze a věcnými prostředky, tel.: 973 229 543;

 • operační příprava státního území (OPSÚ), tel.: 973 229 524;

 • příprava občanů k obraně státu (POKOS), tel.: 973 229 541 (973 229 521; 973 229 505);

 • logistické zabezpečení, vydávání výstrojních náležitostí vojákům AZ, tel.: 973 211 054, 973 295 548;

 • personální práce s vojáky z povolání, státními a občanskými zaměstnanci, tel.: 973 229 505;

 • personální práce s vojáky v aktivní záloze, tel.: 973 229 506;

 • problematika zabezpečení vojenských poct a pohřbů, tel.: 973 229 505.

 

Úřední hodiny:

Pondělí:

08:00 - 17:00 hodin

Středa:

08:00 - 17:00 hodin

 

Provozní doba:

Pondělí: 07:00 - 17:00 hodin
Úterý: 07:00 - 15:00 hodin
Středa: 07:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: 07:00 - 15:00 hodin
Pátek: 07:00 - 13:30 hodin

 

Popis organizační struktury:

 • Ředitel KVV;

 • Velení;

 • Operační oddělení;

 • Oddělení podpory;

 • Oddělení obranných příprav;

 • Oddělení odvodního řízení (z řad aktivní zálohy);

 • Pěší rota aktivní zálohy KVV hlavní město Praha.

 

Způsob a místo pro podávání oznámení podle Nařízení vlády ČR č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu:

 • 1. Schránka pro podávání listinných oznámení je umístěna na budově MO-A, náměstí Svobody 471/4, Praha 6, před hlavním vchodem do budovy.

 • 2. Pro podávání oznámení v elektronické podobě je zřízena:

 • Datová schránka  Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha: ID - r8yaefs;

 • Elektronická podatelna Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha:kvvhmp@army.cz

 

Způsob a místo pro získání informací:

 • 1. Písemná žádost může být zaslána poštou nebo elektronicky.

 • 2. Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha, náměstí Svobody 471/4, 160 00 Praha 6, 5. patro, č.dv. 16. Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce plánování sil Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

 

Postup při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

 • 1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných informací nebu skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.

 • 2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých KVV hl.m. Praha jedná a rozhoduje:

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/200 Sb.

 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování(branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb.

 • Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů.

 

Úhrady za poskytování informací:

V souvislosti s realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je úhrada nákladů v penězích podle níže uvedeného sazebníku úhrad za poskytování informací. 

Sazebník úhrad

Případně také na protálu army.cz, viz odkaz níže.

https://www.army.cz/scripts/modules/fs/fulltxt.php?searchtext=sazebník+úhrad&stype=p&datefrom=&dateto=&langid=1&ftype_a=&imgsz=&ftype_i=&lid=1&tmplid=459

----------------------------------------------------------------------------------------------

Povinně zveřejňované informace

Výroční zpráva za rok 2020

Nahoru