Home page > Záloha ozbrojených sil České rupubliky

Záloha ozbrojených sil České rupubliky

Pro doplňování ozbrojených sil se z vojáků v záloze vytváří záloha ozbrojených sil (dále jen "záloha"). Záloha se skládá z povinné zálohy a z aktivní zálohy.

V povinné záloze jsou vojáci :

  • vyřazení z aktivní zálohy, pokud podléhají branné povinnosti;
  • před nástupem základní přípravy;
  • kteří vykonali základní přípravu do doby jejich povolání do služebního poměru vojáka z povolání nebo kteří byli z jejího výkonu předčasně propuštěni;
  • kterým zanikl služební poměr vojáka z povolání podle zvláštního právního předpisu, pokud podléhají branné povinnosti;
  • kteří byli odvedeni při odvodním řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu před povoláním k výkonu mimořádné služby, nebo
  • propuštění z výkonu mimořádné služby, pokud mají brannou povinnost.

V aktivní záloze jsou vojáci :

  • vojáci nebo občané na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti

Vojenská evidence

Ministerstvo, krajská vojenská velitelství a vojenské útvary vedou vojenskou evidenci pro potřebu ozbrojených sil v rozsahu osobních údajů stanovených zákonem č. 585/2004 Sb.,o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů a novelizací a postupují přitom podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 101/200 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Údaje z vojenské evidence si mohou vzájemně poskytovat. Údaje z vojenské evidence lze poskytovat také na žádost fyzické osoby, o které se vojenská evidence vede.

Vojenskou evidencí se rozumí zpracovávání osobních údajů, které souvisejí s brannou povinností. Vede se počínaje zahájením odvodního řízení po dobu, po kterou se na občana vztahuje branná povinnost, a uchovává se do doby, kdy občan dovrší nebo by dovršil věku 80 let.

KVV hlavní město Praha vede osobní a evidenční doklady na vojáky v záloze do doby kdy dovrší 60-ti let věku. Osobní a evidenční doklady vojáků v záloze starších 60-ti let odesílá v následujícím roce k archivaci do Vojenského ústředního archívu Olomouc.

Vojákům v záloze zaniká branná povinnost dle zákona dovršením 60-ti let. Vojenskou knížku nemusí odevzdávat Krajskému vojenskému velitelství hlavní město Praha, mohou si ji ponechat a naložit s ní dle vlastního uvážení. Mimo jiné jsou ve vojenské knížce záznamy o vykonané vojenské službě, kterou dokládají ČSSZ pro potřebu důchodového zabezpečení. V případě, že tyto záznamy ve vojenské knížce z různých důvodů nepostačují, vyhotoví - na základě žádosti vojáka v záloze - krajské vojenské velitelství potvrzení o vykonané vojenské službě.

Kontaktní osoby v oblasti evidence vojáků v záloze: prap. Stanislav Lejnar, tel.: 973 229 547

                                                                                s. z. Lea Pavelková, tel.: 973 229 546

Údaje z vojenské evidence u vojáků v záloze ve věku nad 61 let věku poskytuje:

  • Vojenský ústřední archív,
  • Náměstní Republiky 4,
  • 771 11 Olomouc

Ohlašovací povinnost

Voják v aktivní záloze je povinen příslušnému krajskému vojenskému velitelství neprodleně hlásit závažné úrazy a vážná onemocnění, která mohou mít vliv na výkon branné povinnosti, a předložit doklady osvědčující uvedené skutečnosti; Voják v povinné záloze má povinnost ohlašovat závažné úrazy a vážná onemocnění, která mohou mít vliv na výkon branné povinnosti, a předložit doklady osvědčující uvedené skutečnosti za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nikoliv v době míru.Hlášení lze učinit osobně nebo písemně.

Ztrátu vojenské knížky nebo její poškození je voják v záloze povinen hlásit příslušnému krajskému vojenskému velitelství dle místa svého trvalého bydliště.

Zprošťování výkonu mimořádné služby

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), lze vojáka v záloze, u něhož je v důležitém zájmu bezpečnosti České republiky třeba, aby mohl dále vykonávat své civilní zaměstnání, zprostit výkonu mimořádné služby. Na toto zproštění není právní nárok.

Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podávají zaměstnavatelé pro své zaměstnance žádosti o zproštění u krajského vojenského velitelství podle místa trvalého pobytu zaměstnanců.

Z důvodu nutnosti zabezpečit důležité zájmy bezpečnosti České republiky bezprostředně před a po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, mohou zaměstnavatelé provádět již v míru přípravné práce související s vyhodnocením potřeby zaměstnavatelů a se zpracováním žádostí o zproštění obsahující jmenné seznamy osob (vojáků v záloze) požadovaných zprostit (dále jen jmenné seznamy). Tyto přípravné práce jsou založeny na principu dobrovolnosti a součinnosti zaměstnavatelů a resortu Ministerstva obrany.

V souladu s výše uvedeným lze již v míru provádět přípravné práce a připravit si přehled pracovních míst, na které potencionálně bude potřeba zproštění vojáků v záloze. Pokud na těchto funkcích jsou zaměstnáváni vojáci v záloze, je možné připravit podklady pro zpracování žádostí o jejich zproštění.

V rámci informační podpory procesu obranných příprav z důvodu urychlení a zjednodušení činností souvisejících se zproštěním byla Ministerstvem obrany vytvořena aplikace "Zproštění", která umožní jmenné seznamy zpracovat v elektronické podobě a současně resortu Ministerstva obrany umožní tyto jmenné seznamy vyhodnotit formou hromadného zpracování dat.

V míru se předpokládá zejména využití elektronické formy jmenného seznamu. Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu bude nezbytné podávat žádosti o zproštění i se jmennými seznamy v písemné podobě s uvedením písemného souhlasu (podpisu) zaměstnanců.

Podklady pro zabezpečení přípravných prací v oblasti zproštění budou krajská vojenská velitelství průběžně vyhodnocovat, s platností do konce následujícího kalendářního roku.

Součinnost krajského vojenského velitelství se zaměstnavateli při vyhodnocování podkladů pro zproštění v oblasti přípravných prací se může týkat jen vojáků v záloze a nikoli státních občanů České republiky (mužů a žen), o jejichž schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu bude rozhodnuto až při odvodním řízení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Vojáky v záloze, kteří jsou vojáky v aktivní záloze, se z hlediska úkolů a potřeb ozbrojených sil České republiky nepředpokládá zprostit výkonu mimořádné služby.

Na základě vyžádání je krajské vojenské velitelství připraveno poskytnout potřebnou součinnost. kontakty jsou součástí těchto webových stránek.

Dokumenty a pokyny k instalaci aplikace "Zproštění":

Dokumenty a pokyny k instalaci aplikace "Zproštění lze stáhnou na webu army.cz, viz odkaz níže

http://www.acr.army.cz/struktura/sily-podpory/kvv/zabezpeceni-pripravnyc...

Instalace zproštění

Kontaktní osoba pro oblast zproštění: prap. Josef Nágr, tel.: 973 229 543, e-mail: nagrj@army.cz

 

Přiložené soubory: 

Nahoru